แบบสำรวจข้อมูลราคาสินค้าสำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิตและราคาส่งออก (รายเดือน)
โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์Login
Username:
Password:
ลงทะเบียน
ขอถอนความยินยอมในการให้ข้อมูล และยกเลิกการเป็นสมาชิกทาง Email: anurak.ble@gmail.com