แบบสำรวจข้อมูลราคาสินค้าสำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิตและราคาส่งออก (รายเดือน)
โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

คำชี้แจงการตอบแบบสำรวจข้อมูลราคาสินค้าสำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิตและราคาส่งออก (รายเดือน)

        สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีหน้าที่จัดทำและเผยแพร่ดัชนีเศรษฐกิจการค้าของประเทศ อาทิ ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาส่งออก–นำเข้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดที่สำคัญทางเศรษฐกิจ สำหรับภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผน และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการค้า

        สำหรับการจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาส่งออกนั้น มีการสำรวจข้อมูลราคาจากแหล่งผลิตและผู้ประกอบการส่งออกเพื่อใช้ในการจัดทำและเผยแพร่ดัชนีราคาฯ ดังกล่าว เป็นประจำทุกเดือน

        ทั้งนี้ บริษัทของท่านได้ผลิตสินค้าที่มีความสำคัญสำหรับการจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาส่งออกของประเทศ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากบริษัทของท่าน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับและใช้ประโยชน์เฉพาะการจัดทำดัชนีเท่านั้น

ยินยอมให้ข้อมูล และสมัครสมาชิก ยกเลิก

ขอถอนความยินยอมในการให้ข้อมูล และยกเลิกการเป็นสมาชิกทาง Email: anurak.ble@gmail.com